זירוז בחינת בקשה לפטנט

זירוז בחינת בקשה לפטנט
תקנות הפטנטים אפשרו מאז ומעולם למבקשי פטנט לבקש את הקדמתה של בחינת הבקשה לפטנט שלו. תיקון 10 לחוק הפטנטים, התשכ"ז-1967 מחודש יולי 2012, הסדיר סוגיה זו בחקיקה ראשית וקבע אמות מידה לבחינת בקשות שכאלה לבחינה על אתר של בקשה לפטנט.

דרך כלל, בקשות לפטנט נבחנות כפי סידרן בשיטת ה-First In-First Out. החריג לכלל זה הינו כאשר ישנה בקשה להאצת בחינת הבקשה לפטנט. סעיף 19א לחוק, סעיף שהתווסף לאחרונה, קובע את הכללים לקבלת בקשת זירוז שכזו. החוק מונה רשימה פתוחה של ששה נימוקים סבירים להקדמת הבחינה:

(1)   גילו המתקדם או מצבו הרפואי של מבקש הפטנט;
(2)   קיומה של אפשרות להקדים את הבחינה בישראל בשל בחינה של בקשה מקבילה במדינה אחרת;
(3)   שימוש של אחר באמצאה ללא רשות בעל הפטנט, או חשש לשימוש צפוי שכזה;
(4)   הבקשה ממתינה לבחינה זמן בלתי סביר לעומת בקשות אחרות מאותו סוג.
(5)   טובת הציבור
(6)   יש נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת.

סעיף 19א מאפשר גם לבקש את הקדמת בחינה לכשירות אמצאה לרישום כפטנט ביחס לבקשה של מתחרה. סעיף 19א(ג) קובע כי אדם שאינו המבקש עצמו, והוא אף אינו קשור עמו או פועל מטעמו, רשאי להגיש בקשה מנומקת לבחינה על אתר לבקשה שפורסמה. החוק מונה רשימה סגורה של הצדקות אפשריות לבקשה שכזו:

(1)   יש בסיס לחשש כי בחינת בקשת הפטנט לפי סדר ההגשה תגרום למגיש הבקשה לבחינה על–אתר לדחות פיתוחאו ייצור של מוצר או תהליך הנתבע בבקשת הפטנט;
(2)   מדובר בבקשה המהווה שלב לאומי של בקשת פטנט בינלאומית ובקשה זו ממתינה לבחינה זמן בלתי סביר לעומת בקשות אחרות מאותו סוג שלא הוגשו באמצעות מנגנון ה-PCT;
(3)   טובת הציבור מצדיקה זאת;
(4)   יש נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת.

באמצעות האפשרות לבקש את זירוז הבחינה לבקשות לפטנט של מתחרים ניתן להקטין את חוסר הוודאות בשוק ובתעשייה ולאפשר לגופים עסקיים להימנע מלמצוא עצמם מפרים פטנט שטרם ניתן מחד, ומאידך לא לגרום להם שלא לפעול בשוק אם אין הצדקה לזכות בלעדית של המתחרה שלהם.

משרד גלסברג, אפלבאום ושות', עורכי דין ופטנטים עוסק ברישום פטנטים ובניהול הליכי ליטיגציה בתחום הפטנטים. אם אתם זקוקים לסיוע בהקדמת בחינה של בקשה לפטנט שלכם או של מתחרה שלכם, פנו אלינו דרך כאן ונשמח לבחון את האפשרויות המשפטיות העומדות בפניכם.